Naše služby

Právne
poradenstvo

Naša advokátska kancelária so zameraním na obchodno-právnu agendu sa od svojho založenia v roku 2008 profiluje ako právny špecialista na cezhraničnú spoluprácu v rámci regiónu Vyšehradskej štvorky.
Popri korporátnej časti obchodného práva sa naše právne služby zameriavajú aj na riešenie otázok týkajúcich sa záväzkov podnikateľov.

V tejto súvislosti ponúkame vypracovanie rôznych typov zmlúv, či už štandardizovaných alebo atypických (inominátnych) foriem, poradenstvo pri príprave dokumentov používaných v rámci obchodného styku, ako aj poradenstvo pri riešení sporných otázok spojených so vznikom pohľadávok a záväzkov z obchodného styku (vymáhanie pohľadávok, ob­rana voči vzniku záväzkov).

Jednou z našich špecializácií je právne posúdenie povinností daňových subjektov vyplývajúcich z vnútroštátnej legislatívy.

Rovnako vieme identifikovať aj vzťahy vzájomne spriaznených osôb z pohľadu pravidiel transferového oceňovania (transferpricing). Klientov tiež zastupujeme v daňových a súdnych konaniach vedených so správcami dane. Spolu s tímom našich daňových poradcov zo spoločnosti V4 Tax zabezpečujeme právne poradenstvo a vyhotovujeme zmluvnú dokumentáciu v projektoch medzinárodného plánovania.

Práva duševného vlastníctva zahŕňajú široký rámec právnej ochrany.

Zameriavame sa na prihlasovanie a ochranu národných aj unitárnych práv z ochranných známok, patentov, a priemyselných vzorov, ochranu práv autorov, licenčné zmluvy, franchising a sponzoring. Taktiež riešime otázky ochrany dát, doménové mená, softwarové právo a e-commerce. Rovnako zastupujeme klientov v konaniach pred príslušnými vnútroštátnymi a medzinárodnými úradmi priemyselného vlastníctva a súdmi v súvislosti s uplatňovaním a ochranou práv duševného vlastníctva.

Poskytujeme komplexné práv­ne poradenstvo pri akvizícií (predaji a kúpe) nehnuteľností vrátanie preverenia právneho stavu nehnuteľností (due diligence) od pôvodného vlastníka.

Máme bohaté skúsenosti pri výstavbe a nadobúdaní celkov nehnuteľností, komerčných objektov (výrobných hál, obchodných priestorov, reklamných zariadení a plôch) ako aj v rámci jednaní o úprave vlastníckych a nájomných vzťahov v bytových domoch a nebyto­vých priestoroch a pri ich správe. Právne služby v oblasti stavebného práva sú zamerané na poradenstvo pri výstavbe nových bytových, administratívnych či priemyselných objek­tov a infraštruktúry v logistických parkoch a obytných zónach. Zastupujeme klientov aj v územnom a stavebnom konaní. Našou špecializáciou sú zmluvné dokumentácie obsahujúce zmluvné podmienky FIDIC využívané najmä v stavebných zákazkách realizovaných medziná­rodnými investormi, vo verejných tendroch či energetických projektoch.

Posky­tujeme najmä právne poradenstvo spojené s účasťou klientov ako súťažiteľov vo verejnom obstarávaní a následne pri realizácií verejných zákaziek.

Otázky verejného obstarávania sú prísne regulovanou oblasťou, kde účasť jednotlivých subjektov vo verejnom obstarávaní je viazaná na splnenie špecifických podmienok verejného obstarávateľa vyplývajúcich zo zákona a daných druhom verejného obstarávania. Pripravujeme tiež súťažné podklady pre verejných obstarávateľov pri príprave verejných obstarávaní.

Pracovnoprávne vzťahy majú v krajinách Vyšehradskej štvorky pomerne striktnú zákonnú reguláciu, preto našim klientom pravidelne poskytujeme aj právne poradenstvo pri uplatňovaní ich práv.

V prípade zamestnávateľov je to najmä príprava pracovných zmlúv, pracovných poriadkov, či systémov odmeňovania zamestnancov, ale aj preskúmanie osobitných pracovných podmienok alebo možnosti ukončenia pracovného pomeru. Zamestnancov spravidla zastupujeme v súdnych sporoch týkajúcich sa neplatného ukončenia pracovného pomeru alebo nezaplatených peňažných nárokov zo strany zamestnávateľov.

Popri korporátnej časti obchodného práva sa naše právne služby zameriavajú aj na riešenie otázok týkajúcich sa záväzkov podnikateľov.

V tejto súvislosti ponúkame vypracovanie rôznych typov zmlúv, či už štandardizovaných alebo atypických (inominátnych) foriem, poradenstvo pri príprave dokumentov používaných v rámci obchodného styku, ako aj poradenstvo pri riešení sporných otázok spojených so vznikom pohľadávok a záväzkov z obchodného styku (vymáhanie pohľadávok, ob­rana voči vzniku záväzkov).

Jednou z našich špecializácií je právne posúdenie povinností daňových subjektov vyplývajúcich z vnútroštátnej legislatívy.

Rovnako vieme identifikovať aj vzťahy vzájomne spriaznených osôb z pohľadu pravidiel transferového oceňovania (transferpricing). Klientov tiež zastupujeme v daňových a súdnych konaniach vedených so správcami dane. Spolu s tímom našich daňových poradcov zo spoločnosti V4 Tax zabezpečujeme právne poradenstvo a vyhotovujeme zmluvnú dokumentáciu v projektoch medzinárodného plánovania.

Práva duševného vlastníctva zahŕňajú široký rámec právnej ochrany.

Zameriavame sa na prihlasovanie a ochranu národných aj unitárnych práv z ochranných známok, patentov, a priemyselných vzorov, ochranu práv autorov, licenčné zmluvy, franchising a sponzoring. Taktiež riešime otázky ochrany dát, doménové mená, softwarové právo a e-commerce. Rovnako zastupujeme klientov v konaniach pred príslušnými vnútroštátnymi a medzinárodnými úradmi priemyselného vlastníctva a súdmi v súvislosti s uplatňovaním a ochranou práv duševného vlastníctva.

Poskytujeme komplexné práv­ne poradenstvo pri akvizícií (predaji a kúpe) nehnuteľností vrátanie preverenia právneho stavu nehnuteľností (due diligence) od pôvodného vlastníka.

Máme bohaté skúsenosti pri výstavbe a nadobúdaní celkov nehnuteľností, komerčných objektov (výrobných hál, obchodných priestorov, reklamných zariadení a plôch) ako aj v rámci jednaní o úprave vlastníckych a nájomných vzťahov v bytových domoch a nebyto­vých priestoroch a pri ich správe. Právne služby v oblasti stavebného práva sú zamerané na poradenstvo pri výstavbe nových bytových, administratívnych či priemyselných objek­tov a infraštruktúry v logistických parkoch a obytných zónach. Zastupujeme klientov aj v územnom a stavebnom konaní. Našou špecializáciou sú zmluvné dokumentácie obsahujúce zmluvné podmienky FIDIC využívané najmä v stavebných zákazkách realizovaných medziná­rodnými investormi, vo verejných tendroch či energetických projektoch.

Posky­tujeme najmä právne poradenstvo spojené s účasťou klientov ako súťažiteľov vo verejnom obstarávaní a následne pri realizácií verejných zákaziek.

Otázky verejného obstarávania sú prísne regulovanou oblasťou, kde účasť jednotlivých subjektov vo verejnom obstarávaní je viazaná na splnenie špecifických podmienok verejného obstarávateľa vyplývajúcich zo zákona a daných druhom verejného obstarávania. Pripravujeme tiež súťažné podklady pre verejných obstarávateľov pri príprave verejných obstarávaní.

Pracovnoprávne vzťahy majú v krajinách Vyšehradskej štvorky pomerne striktnú zákonnú reguláciu, preto našim klientom pravidelne poskytujeme aj právne poradenstvo pri uplatňovaní ich práv.

V prípade zamestnávateľov je to najmä príprava pracovných zmlúv, pracovných poriadkov, či systémov odmeňovania zamestnancov, ale aj preskúmanie osobitných pracovných podmienok alebo možnosti ukončenia pracovného pomeru. Zamestnancov spravidla zastupujeme v súdnych sporoch týkajúcich sa neplatného ukončenia pracovného pomeru alebo nezaplatených peňažných nárokov zo strany zamestnávateľov.

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie