späť na všetky články
Aktuality / Právo

Zrušenie doplatkov za lieky pre uvedené skupiny obyvateľov

18. marca 2021

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) dňa 5. februára 2021 schválili novelu zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, ktorej cieľom je poskytnutie pomoci ekonomicky najzraniteľnejším osobám, ktorými sú práve dôchodcovia, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a mladé rodiny s deťmi do šiestich rokov

 

Táto pomoc bola poslancami Národnej rady Slovenskej republiky schválená jednomyseľne a spočíva v zrušení doplatkov za lieky pre uvedené skupiny obyvateľov.
Novela zavádza limit spoluúčasti vo výške 0 eur na poistenca, ktorý k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nedovŕšil vek šesť rokov. Deti do šiestich rokov tak budú od 1. apríla 2021 oslobodené od úhrady doplatkov za lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny u poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, pričom si tento limit spoluúčasti vo výške 0 eur budú u poskytovateľa lekárenskej starostlivosti uplatňovať priamo pri výdaji lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NRSR) v spoločnej správe výborov potvrdili nasledovné: “Naďalej platí, že pôjde o liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia vo výške prepočítaného doplatku za ich najlacnejší variant.“ Teda platí, že doplatok vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku pomôcku a najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu bude poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti uhrádzať zdravotná poisťovňa.
S účinnosťou od 1. januára 2022 si limit spoluúčasti vo výške 0 eur za doplatky na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny budú môcť uplatniť aj osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a dôchodcovia. V prípade ak sú tieto osoby ekonomicky aktívne, budú si môcť uplatniť nulový limit spoluúčasti len za predpokladu, že ich celkový príjem nepresiahne stanovenú výšku. Stanovenou výškou rozumieme celkový príjem týchto osôb, ktorý nesmie byť vyšší ako 180 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca na Slovensku za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok poistenca na limit spoluúčasti, tzn. ak sa bude posudzovať nárok poistenca na limit spoluúčasti v roku 2022, tak jeho celkový príjem za obdobie kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa určuje limit spoluúčasti, nesmie presiahnuť 180 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca na Slovensku za kalendárny rok 2020, t. j. za príslušný kalendárny štvrťrok sumu vo výške 2.039,40 EUR.