späť na všetky články
Aktuality

Zmeny veľkostných kritérií od roku 2021 a 2022 pre povinné overenie účtovnej závierky audítorom

09. februára 2021

Orgán štátnej moci Národná rada SR schválila dňa 9. júla 2020 predložený zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňajú a menia niektoré zákony za účelom zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku. Opatrenia by mali pomôcť k rýchlejšiemu oživeniu slovenskej ekonomiky v čase pandémie infekčného ochorenia COVID-19. Zákon obsahuje množstvo zmien vrátane zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve”).

V tomto článku Vám prinášame schválené opatrenie v oblasti účtovníctva. Významnou zmenou s účinnosťou od 1. januára 2021 a od 1. januára 2022 je úprava veľkostných kritérií (ich zvýšenie), a to pri povinnosti overiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku štatutárnym audítorom resp. audítorskou spoločnosťou (podľa § 19 ods. 1 zákon o účtovníctve). Úprava veľkostných kritérií podľa zákona o účtovníctve sa bude vzťahovať na účtovné jednotky, ktorými sú obchodné spoločnosti a družstvá.

Zmena bude mať dvojaký dopad na podnikateľské prostredie na Slovensku, a to pozitívny vplyv vo forme zníženia výdavkov (nákladov) za audítorské služby v účtovných jednotkách, ktorých sa povinnosť dotýka a súčasne tiež negatívny vplyv na audítorov (resp. audítorské spoločnosti) formou znížených výnosov z poskytnutých audítorských činností.

Riziká spojené s uvedeným rozhodnutím Národnej rady SR sú zníženie počtu auditovaných účtovných jednotiek v podnikateľskom prostredí a tým bezprostredný nárast daňových podvodov, účtovných chýb, zvýšeného podozrenia z trestnej činnosti a ekonomickej (resp. hospodárskej) kriminality.

Ekonomická kriminalita sa neustále prispôsobuje novému podnikateľskému prostrediu, vyvíja sa a sofistikuje. Jedným z nástrojov ako ekonomickú kriminalitu na Slovensku minimalizovať je tiež povinnosť štatutárneho auditu.

Slovenská komora audítorov taktiež upozornila na riziká (uvedené vyššie), ktoré sú  spojené so zvýšením limitu pre povinný štatutárny audit účtovných jednotiek.

Pokiaľ sa limit povinnosti výkonu auditu zvýši, je riziko, že podnikatelia zľavia z požiadaviek na správnosť výkonu účtovných závierok,“ povedala členka Prezídia SKAU Emília Rybárová.[1]

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR (https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-xml)

Najväčší podiel v roku 2019 na celkovej ekonomickej kriminalite v SR tvorilo „skrátenie dane“ v celkovom počte zistených prípadov 5 713.

V rokoch 2021 a 2022 sa upravujú postupne v 2 krokoch podmienky povinnosti overovania riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou nasledovne:

 1. od roku 2021 – došlo k zvýšeniu nasledovných ukazovateľov v rozsahu:
 • celková suma majetku sa zo sumy 2,0 milióna eur zvýšila na sumu 3,0 milióna eur,
 • čistý obrat účtovnej jednotky sa zo sumy 4,0 milióna eur zvýšil na sumu 6,0 milióna eur,
 • počet zamestnancov sa z počtu 30 zvýšil na počet 40.

Uvedené podmienky platia pre účtovné obdobie:

 • Kalendárny rok – ktorý sa začína 1. januára 2021,
 • Hospodársky rok – ktorý začína v priebehu roka 2021 a končí v priebehu roku 2022 (ktorý nie je zhodný s kalendárnym rokom).
 1. od roku 2022 – došlo k ďalšiemu zvýšeniu nasledovných ukazovateľov v rozsahu:
 • celková suma majetku sa zo sumy 3,0 milióna eur zvýši na sumu 4,0 milióna eur,
 • čistý obrat účtovnej jednotky sa zo sumy 6,0 milióna eur zvýši na sumu 8,0 milióna eur,
 • počet zamestnancov sa z počtu 40 zvýši na počet 50.

Uvedené podmienky platia pre účtovné obdobie:

 • Kalendárny rok – ktorý sa začína 1. januára 2022,
 • Hospodársky rok – ktorý začína v priebehu roka 2022 a končí v priebehu roku 2023 (ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom).

Obchodná spoločnosť a družstvo majú povinnosť overiť ich účtovnú závierku podľa § 19 ods. 1, písm. a) zákona o účtovníctve, „ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok“:

Zdroj: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

V praxi budú vyššie uvedené skutočnosti znamenať menší počet obchodných spoločností a družstiev s povinnosťou zabezpečiť overenie riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky nezávislým audítorom (resp. audítorskou spoločnosťou).

Novela zákona o účtovníctve schválená Národnou radou SR dňa 9. júla 2020 stanovuje tiež iné pravidlá pre posudzovanie kritérií za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.