späť na všetky články
Aktuality / Právo

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky od 1.1.2021

21. apríla 2021

 

Zákonom č. 294/2020 Z. z. účinným od 01.01.2021 sa dopĺňa a mení zákon o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (č. 663/2007 Z. z.) a Zákonník práce v znení neskorších predpisov (č. 311/2001 Z. z.).
Novoprijatý zákon, mal za následok zmenu dôležitých predpisov so širokým dopadom na zamestnancov v celej Slovenskej republike.

 

Novelizáciou v zákone o minimálnej mzde došlo najmä ku zmene vzorcu automatického mechanizmu stanovenia minimálnej mzdy, ktorý je možné uplatniť v prípade, že sa zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov nedohodnú na určení čiastky mesačnej minimálnej mzdy, a to na nasledujúci kalendárny rok. Tiež došlo ku uvedeniu čiastky minimálnej mzdy na rok 2021.
Novelizáciou Zákonníka práce od 1.1.2021 došlo k zmene spôsobu stanovenia minimálnych nárokov zamestnancov, a to v závislosti od stupňa náročnosti ich práce. Tiež sa zmení aj spôsob stanovenia mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu, sobotu, nočnú prácu a náhrady mzdy za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska a mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce.
Dopad uvedených zmien, bude mať nepriamo úmerný vzťah medzi zvyšovaním minimálnej mzdy v nasledujúcich rokoch a niektorými mzdovými zvýhodneniami, mzdovými kompenzáciami a náhradami miezd.

Zmena vzorca pri výpočte minimálnej mzdy

Od 1.1.2021 platí, že ak sa nedosiahla dohoda podľa § 7, suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok je 57 % (v § 8 sa slová „je 60 %“ nahrádzajú slovami „je 57 %) priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Suma podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor“.

V praxi to bude znamenať – ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov nedohodnú v roku 2021 na určení čiastky mesačnej minimálnej mzdy na rok 2022, čiastka mesačnej min. mzdy na rok 2022 bude prestavovať 57% priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v SR zverejnenom Štatistickým úradom SR za rok 2020.

Minimálna mzda na rok 2021

Minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného formou mesačnej mzdy je od 1.1.2021 vo výške 623 € a minimálna mzda za odpracovanú hodinu zamestnancom od 1.1.2021 vo výške 3,580 €.
Štatistický úrad Slovenskej republiky potvrdil, že priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v SR v roku 2019 dosiahla hodnotu 1 092 €. Z toho vyplýva, že 57% z tejto sumy je 623 € (po zaokrúhlení na celé eurá nahor).

Minimálna mzda – podľa stupňa náročnosti na rok 2021

Minimálne mzdové nároky zamestnancov v závislosti od stupňa náročnosti práce príslušného pracovného miesta sa vzťahujú len na zamestnancov pracujúcich na základe pracovného pomeru. A naopak sa nevzťahujú na zamestnancov, ktorý pracujú na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Od 1.1.2021 sa pre zamestnancov obmeňovaných mesačnou mzdou minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň náročnosti práce na príslušný kalendárny rok vypočíta:
= (suma mesačnej minimálnej mzdy určená na príslušný kalendárny rok – suma mesačnej minimálnej mzdy určená na rok 2020) + (suma mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 x koeficient minimálnej mzdy).

Výsledok výpočtu sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta.

Mzdové zvýhodnenia za prácu v nedeľu, sobotu a za nočnú prácu od 1.1.2021

Novelou Zákonníka práce sa mení výška mzdového zvýhodnenia, do konca 31.12.2020 sa mzdové zvýhodnenia určovali % z hodinovej minimálnej mzdy platnej v príslušnom kalendárnom roku.
Od 1.1.2021 budú stanovené pevnou čiastkou.

 

Mzdové zvýhodnenie do 31.12.2020 od 1.1.2021
za prácu v sobotu najmenej v sume 50% minimálnej mzdy za hodinu najmenej v sume 1,79 €
u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa (§122a ods. 1) najmenej v sume 45% minimálnej mzdy za hodinu najmenej v sume 1,61 €
za prácu v nedeľu najmenej v sume 100% minimálnej mzdy za hodinu najmenej v sume 3,58  €
u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa (§122b ods. 1) najmenej v sume 90% minimálnej mzdy za hodinu najmenej v sume 3,22 €
za nočnú prácu (ak zamestnanec nevykonáva rizikovú prácu) najmenej v sume 40% minimálnej mzdy za hodinu najmenej v sume 1,43 €
za nočnú prácu (ak zamestnanec vykonáva rizikovú prácu) najmenej v sume 50% minimálnej mzdy za hodinu najmenej v sume 1,79 €
u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa (§123 ods. 1) najmenej v sume 35%  minimálnej mzdy za hodinu najmenej v sume 1,25 €

 

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok pre dohodárov od roku 2021 (dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru)

„Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu 3,58 € “. Do 31.12.2020 to bolo najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu.

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Za každú hodinu práce podľa (§124 ods. 1 Zákonníka práce) patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce najmenej 0,72 €. Do 31.12.2020 to bolo 20% minimálnej mzdy za hodinu.

Pracovná pohotovosť

Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada najmenej 0,72 €. Do 31.12.2020 to bolo 20% minimálnej mzdy za hodinu.