späť na všetky články
Aktuality / Právo

Home office a jeho legislatívne vymedzenie

22. marca 2021

Práca z domu tzv. „home office“ predstavuje špecifický druh vykonávania práce, ktorá nie je viazaná na pracovisko zamestnávateľa, ale na iné dohodnuté miesto práce, najčastejšie domácnosť zamestnanca. V súčasnosti sa s pojmom „home office“ stretávame čoraz častejšie. Počas pandémie COVID-19 začali zamestnávatelia prijímať rôzne preventívne opatrenia. Jedným z nich je aj nariadenie práce z domu. Home office sa počas pandémie koronavírusu stal dôležitým nástrojom na ochranu zamestnancov pred nákazou a zároveň jednou z mála možností ako udržať prevádzky firiem, aj keď v obmedzenom režime.

 

Dôležité je odlíšiť prácu prostredníctvom home office a domácku prácu resp. teleprácu. V zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej „Zákonník práce“) domácka práca resp. telepráca, sú práce, ktoré vykonáva zamestnanec pre zamestnávateľa za podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste – domácka práca, resp. práca podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste s použitím informačných technológií v pracovnom čase, ktorý si zamestnanec najčastejšie sám rozvrhuje – telepráca. Domácka práca teda predstavuje prácu z domu, ktorá má pravidelný charakter a stálu povahu. Zákonník práce explicitne vymedzuje čo sa nepovažuje za domácku prácu. Je to práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním, a to doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje. V takom prípade už hovoríme o príležitostnej práci z domu tzv. „dočasný home office“. Túto možnosť zvyknú zamestnávatelia ponúkať svojim zamestnancom ako firemný benefit. V takom prípade sa jedná o štandardný pracovný pomer vykonávaný na pracovisku s možnosťou občasnej práce z domu.
Ako bolo uvedené tento spôsob výkonu prácu z domu, ktorý, na rozdiel od domáckej práce, nie je pravidelný. Za normálnych okolností zamestnávateľ teda nemôže zamestnancovi jednostranne nariadiť home office, ale je potrebné, aby sa na ňom s daným zamestnancom dohodli. V novele Zákonníka práce, účinnej od 4. apríla 2020, v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní získal zamestnávateľ právo nariadiť zamestnancovi prácu formou home office za predpokladu, že to dohodnutý druh práce umožňuje. Rovnako zamestnanci získali právo vykonávať prácu zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré by neumožňovali výkon práce z domácnosti. Pre vykonávanie práce z domu platia viaceré podmienky. Domácka práca sa riadi podmienkami ustanovenými v § 52 Zákonníka práce a pravidlami, ktoré majú zamestnávateľ a zamestnanec dohodnuté v pracovnej zmluve. V tomto prípade sa uplatňujú rovnaké pravidlá ako vo vzťahu k ostatným zamestnancom, okrem niektorých výnimiek ustanovených Zákonníkom práce (napr. nepatrí mu mzda za prácu nadčas, ak nie je dohodnuté inak).
Pre dočasný home office Zákonník práce nestanovuje žiadne špecifické podmienky. Aj vzhľadom na túto skutočnosť je vhodné si ich so zamestnancom vopred dohodnúť a zakotviť napríklad v internom predpise, s ktorým musí byť zamestnanec oboznámený alebo ich uviesť v dodatku k pracovnej zmluve.

Zamestnávateľ je voči zamestnancovi pracujúcemu z domu povinný dodržiavať BOZP a nesie zodpovednosť za dodržiavanie týchto pravidiel. Aj keď zamestnanec pracuje z domu, zamestnávateľ má ohľadne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) rovnaké povinnosti ako voči zamestnancom pracujúcim na pracovisku. V zmysle § 152 ods. 2 Zákonníka práce, zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny má nárok na poskytnutie stravy Zamestnávateľ poskytuje finančný príspevok na stravovanie aj zamestnancovi pri výkone domáckej práce, ak mu nezabezpečí jedno teplé hlavné jedlo vrátane vhodného nápoja. Zamestnanec má tiež nárok na bežnú odmenu za prácu a rovnaké pravidlá platia aj keď je zamestnanec PN. Zamestnanec, ktorý pracuje z domu, má právo na odpojenie od práce počas nepretržitého denného odpočinku, ak práve nemá dohodnutú pohotovosť alebo nadčas. Zamestnávateľ to nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti. Zamestnávateľ tiež nemôže zvýhodniť alebo obmedziť zamestnanca pracujúceho z domu v porovnaní so zamestnancami, ktorí nepracujú z domu.
Home office má mnoho výhod ako pre zamestnanca, tak aj pre zamestnávateľa. Pre zamestnancov znamená väčšiu flexibilitu, umožňuje im prispôsobiť prácu ich osobnému životu, čo tiež môže prispieť k zvýšeniu efektívnosti ich práce. Pre zamestnávateľa je nespochybniteľne najväčšou výhodou zníženie finančných nákladov, najmä za kancelárske priestory, energie a pod. Viacerí zamestnávatelia si za súčasnej situácie začali uvedomovať výhody home officu a možno predpokladať, že niektorí pri tejto možnosti ostanú aj po skončení pandémie.