Naše služby

Daňové
poradenstvo
Transferové
oceňovanie

Poradenstvo v oblasti národného i medzinárodného zdaňovania. Našim klientom poskytujeme aj vypracovanie osobitných dokumentácií o transferovom oceňovaní (tzv. transfer pricing) a poradenstvo pri zdaňovaní obchodov s kryptomenami
Podrobná znalosť miestneho daňového systému predurčuje náš tím na zvládnutie tých najzložitejších otázok našich klientov.

Naše poradenské služby sa neobmedzujú len na región Vyšehradskej štvorky, v ktorom sa nachádzajú naše pobočky. Ako člen medzinárodnej asociácie audítorských a poradenských spoločností BKR International participujeme aj na medzinárodných projektoch a poskytujeme svoje poradenské služby zahraničným entitám.

Daň z príjmu právnických osôb:

• Daňové priznania právnických osôb
• Daňové audity (Due Diligence)
• Poradenstvo v oblasti zdaňovania príjmov,
• Pomoc a zastupovanie v rámci daňových kontrol

Daň z príjmu fyzických osôb:

• Príprava daňových priznaní k dani z príjmu fyzických osôb
• Poradenstvo pri výplate dividendy / zisku
• Poradenstvo týkajúce sa odmeny manažmentu spoločnosti

• Príprava kontrolných výziev k dani z pridanej hodnoty
• Príprava súhrnných výkazov
• Registrácia na daň pridanej hodnoty
• Konzultačné služby v prípade zvláštneho režimu uplatňovania DPH, režimu oslobodenia od DPH alebo fakturácie za dodávku výrobkov a služieb v rámci Európskej únie / tretích krajín

• Príprava priznania k jednotlivým spotrebným daniam
• Colná deklarácia
• Poradenstvo v oblasti uplatňovania colných režimov

Transferové oceňovanie predstavuje posúdenie ekonomických vzťahov medzi tzv. závislými osobami.

Vychádza z medzinárodnej legislatívy, kde základný legislatívny rámec stanovuje Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní z roku 2010, ako aj požiadaviek národnej legislatívy obsiahnutých v zákone o dani z príjmov. V rámci dokumentácie o transferovom oceňovaní uskutočňujeme funkčnú a rizikovú analýzu, ktorá slúži na identifikáciu ekonomicky významných funkcií transakcie, analýzu rizík vzhľadom na charakter posudzovanej transakcie a aktív súvisiacich s transakciou.

Cezhraničné podnikanie prináša daňovníkovi zložitú škálu daňových povinností v jednotlivých krajinách, avšak môže byť aj zdrojom daňových výhod.

Globalizácia, v rámci ktorej sa stále viacej transakcií realizuje cezhranične a dochádza k presunom prevádzkarní a vytváraniu nadnárodných štruktúr spoločností, má špecifické dopady aj na zdanenie firiem a jednotlivcov. Citlivo vnímame negatívne daňové dopady na podnikateľskú činnosť našich klientov preto sa snažíme vytvoriť pre klienta optimálne riešenia jeho daňového zaťaženia.

Bežný chod spoločnosti vyžaduje zavedenie kontrolných mechanizmov pre manažment spoločnosti.

Prvotným nástrojom indikujúcim rozsah a obsah kontrolingových činností je najčastejšie interný audit ekonomických transakcií spoločnosti. V rámci pokročilých interných procesov ponúkame našim klientom tiež manažérske účtovníctvo, zostavujeme bilančné analýzy a ponúkame poradenstvo pri krízovom riadení spoločností (v konkurze, v procese likvidácie). Naši poradcovia pripravujú aj kompletné due diligence, ktoré sa spája spravidla so zistením finančného, daňového, účtovného a právneho stavu spoločnosti pred realizáciou významnej transakcie, či už je to predaj podniku alebo vstup strategického investora do spoločnosti.

Podrobná znalosť miestneho daňového systému predurčuje náš tím na zvládnutie tých najzložitejších otázok našich klientov.

Naše poradenské služby sa neobmedzujú len na región Vyšehradskej štvorky, v ktorom sa nachádzajú naše pobočky. Ako člen medzinárodnej asociácie audítorských a poradenských spoločností BKR International participujeme aj na medzinárodných projektoch a poskytujeme svoje poradenské služby zahraničným entitám.

Daň z príjmu právnických osôb:

• Daňové priznania právnických osôb
• Daňové audity (Due Diligence)
• Poradenstvo v oblasti zdaňovania príjmov,
• Pomoc a zastupovanie v rámci daňových kontrol

Daň z príjmu fyzických osôb:

• Príprava daňových priznaní k dani z príjmu fyzických osôb
• Poradenstvo pri výplate dividendy / zisku
• Poradenstvo týkajúce sa odmeny manažmentu spoločnosti

• Príprava kontrolných výziev k dani z pridanej hodnoty
• Príprava súhrnných výkazov
• Registrácia na daň pridanej hodnoty
• Konzultačné služby v prípade zvláštneho režimu uplatňovania DPH, režimu oslobodenia od DPH alebo fakturácie za dodávku výrobkov a služieb v rámci Európskej únie / tretích krajín

• Príprava priznania k jednotlivým spotrebným daniam
• Colná deklarácia
• Poradenstvo v oblasti uplatňovania colných režimov

Transferové oceňovanie predstavuje posúdenie ekonomických vzťahov medzi tzv. závislými osobami.

Vychádza z medzinárodnej legislatívy, kde základný legislatívny rámec stanovuje Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní z roku 2010, ako aj požiadaviek národnej legislatívy obsiahnutých v zákone o dani z príjmov. V rámci dokumentácie o transferovom oceňovaní uskutočňujeme funkčnú a rizikovú analýzu, ktorá slúži na identifikáciu ekonomicky významných funkcií transakcie, analýzu rizík vzhľadom na charakter posudzovanej transakcie a aktív súvisiacich s transakciou.

Cezhraničné podnikanie prináša daňovníkovi zložitú škálu daňových povinností v jednotlivých krajinách, avšak môže byť aj zdrojom daňových výhod.

Globalizácia, v rámci ktorej sa stále viacej transakcií realizuje cezhranične a dochádza k presunom prevádzkarní a vytváraniu nadnárodných štruktúr spoločností, má špecifické dopady aj na zdanenie firiem a jednotlivcov. Citlivo vnímame negatívne daňové dopady na podnikateľskú činnosť našich klientov preto sa snažíme vytvoriť pre klienta optimálne riešenia jeho daňového zaťaženia.

Bežný chod spoločnosti vyžaduje zavedenie kontrolných mechanizmov pre manažment spoločnosti.

Prvotným nástrojom indikujúcim rozsah a obsah kontrolingových činností je najčastejšie interný audit ekonomických transakcií spoločnosti. V rámci pokročilých interných procesov ponúkame našim klientom tiež manažérske účtovníctvo, zostavujeme bilančné analýzy a ponúkame poradenstvo pri krízovom riadení spoločností (v konkurze, v procese likvidácie). Naši poradcovia pripravujú aj kompletné due diligence, ktoré sa spája spravidla so zistením finančného, daňového, účtovného a právneho stavu spoločnosti pred realizáciou významnej transakcie, či už je to predaj podniku alebo vstup strategického investora do spoločnosti.

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie