späť na všetky články
Aktuality / Dane

Kto môže darovať jedno, dve, prípadne 3% z daní?

25. februára 2021

 

Podiel zaplatenej dane môžu poukazovať fyzické osoby ako aj právnické osoby. Pre fyzickú osobu platí, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% môže poukázať ním určenému prijímateľovi v lehote na podanie daňového priznania alebo na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo, predloženom správcovi dane do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, ak ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie (zamestnanci, ktorí si nepodávajú daňové priznanie samostatne).

Fyzická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3%, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona o dobrovoľníctve (zákon č. 406/2011 Z. z.) počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a predloží o tom písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti, napr. pre nadáciu alebo školu, pre ktoré takú dobrovoľnícku činnosť vykonával.

Zamestnávateľ, ktorý vykoná pre zamestnanca ročné zúčtovanie dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov.

Právnická osoba je oprávnená vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať pre určených prijímateľov, ak darovala finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, na verejnoprospešné účely (ochrana zdravia, podpora športu, podpora vzdelávania, ochrana kultúrnych hodnôt, ochrana životného prostredia, veda a výskum a pod.); ak však dar najmenej vo výške 0,5% zaplatenej dane nebol poskytnutý, je oprávnená vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať určeným prijímateľom len do výšky 1% zaplatenej dane.

Zmeny v darovaní podielu zaplatenej dane

V minulom roku, teda pre zdaňovacie obdobie roka 2019, platili pre poukázanie podielu zaplatenej dane osobitné pravidlá z dôvodu pandémie, a to v zmysle § 22 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Pre obdobie druhej vlny však tieto ustanovenia už neplatia a osobitný daňový režim skončil dňa do 30.09.2020. Stále však platí (do konca roka 2021), že každý prijímateľ podielu zaplatenej dane z roka 2019 môže podiel zaplatenej dane použiť aj na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie.

V ostatných častiach sa zákon o dani z príjmov nemenil.

Darovanie podielu zaplatenej dane viacerým organizáciám

Prijímateľom podielu zaplatenej dane môžu byť nasledovné subjekty:
(a) občianske združenie,
(b) nadácia,
(c) neinvestičný fond,
(d) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
(e) účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,
(f) organizácia s medzinárodným prvkom,
(g) Slovenský Červený kríž,
(h) subjekty výskumu a vývoja.

Čo sa týka počtu prijímateľov, daňovníci – fyzické osoby môžu označiť za prijímateľa len jeden subjekt, zatiaľ čo právnické osoby môžu označiť viacerých príjemcov.

Výpočet podielu zaplatenej dane, ktorý je možné darovať a minimálna suma, ktorú možno darovať

Platí, že podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá, ak je daňovníkom fyzická osoba, a 8 eur pre jedného prijímateľa, ak je daňovníkom právnická osoba.

Výpočtovým základom je daň, ktorú daňovník odvádza za príslušné zdaňovacie obdobie.

Termín na darovanie podielu zaplatenej dane

Fyzické osoby môžu podiel zaplatenej dane darovať v lehote na podanie daňového priznania (podiel dane určia priamo v daňovom priznaní) alebo ak uskutočňuje za nich ročné zúčtovanie zamestnávateľ, v lehote do 30. apríla na základe vyhlásenia, ktorého vzor zverejňuje finančná správa. Vyhlásenie sa posiela na daňový úrad príslušný podľa miesta trvalého pobytu.

Právnické osoby môžu podiel zaplatenej dane darovať v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania.

Podmienky, ktoré musia byť splnené na vyplatenie darovaného podielu príjemcovi zo strany správcu dane

Na to, aby bol darovaný podiel zaplatenej dane určenému príjemcovi aj vyplatený, musia byť splnené nasledovné podmienky:

a) daňovník nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, resp. fyzická osoba, ktorej vykonal ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ, preukáže potvrdením od tohto zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola daňovníkovi zrazená alebo daňovník nedoplatok na dani za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, vysporiada v správnej výške do lehoty na podanie vyhlásenia (do 30. apríla), pričom takéto potvrdenie vystaví zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca a toto potvrdenie je prílohou vyhlásenia,
b) daňovník vo vyhlásení určil ako prijímateľa:
i. len jednu právnickú osobu podľa s uvedením jednej príslušnej sumy, ak ide o daňovníka fyzickú osobu, alebo
ii. jednu alebo viac právnických osôb s uvedením príslušných súm, ak ide o daňovníka právnickú osobu,
c) prijímateľ je uvedený k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka v centrálnom registri prijímateľov vedenom Notárskou komorou Slovenskej republiky (ďalej len „komora“),
d) prijímateľ je osobou oprávnenou na prijímanie podielu dane, pričom predmet činnosti predstavujú verejnoprospešné aktivity definované v zákone o dani z príjmov,
e) prijímateľ vznikol najneskôr v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa preukazuje splnenie podmienok podľa písmen d), g) a h),
f) prijímateľ nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový nedoplatok pre účely tohto ustanovenia sa nepovažuje suma nepresahujúca 5 eur,
g) prijímateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti,
h) prijímateľ preukáže, že má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky, nie starším ako 30 dní a oznámi číslo tohto účtu,
i) notár osvedčil prijímateľovi a bez zbytočného odkladu oznámil komore identifikačné údaje prijímateľa, názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má zriadený účet a číslo tohto účtu,
j) prijímateľ je zapísaný do registra mimovládnych neziskových organizácií.

Eva Nemšáková, partner V4 Group Slovensko

Vypracované v spolupráci: Percentá z dane môžete darovať aj tento rok – Peniaze – Užitočná pravda – Pravda.sk